Oto kilka najczęściej zadawanych pytań odnośnie leasingu samochodowego.

Dzisiaj przeczytacie kilka informacji dotyczących ubezpieczenia, różnic między leasingiem a kredytem, opodatkowania leasingu oraz wykupu.

1. Kto ubezpiecza samochód?

Dodatkowe świadczenia oraz bieżące koszty związane z przedmiotem leasingu ponosi Korzystający. Do świadczeń tych i kosztów zalicza się w szczególności:
a) opłaty związane z ubezpieczeniem w zakresie OC, NNW, AC,
b) koszty okresowych badań technicznych,
c) koszty koniecznych napraw i konserwacji przedmiotu leasingu,
d) kary i opłaty wynikające z działania Korzystającego (np. mandaty za naruszenie
przepisów o ruchu drogowym),
e) mandaty za parkowanie,
f) opłaty abonamentowe – w przypadku posiadania zamontowanego odbiornika
radiowego w przedmiocie leasingu.

2. Który leasing jest najkorzystniejszy?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi gdyż, każda firma jest na ogół w innej sytuacji finansowej i ma różne potrzeby. Najwięcej zależy od zdolności leasingowej firmy tzn. czy jej dochody są wystarczające, by pokryć koszty związane z jej bieżącą działalnością oraz regularną spłatę rat leasingowych i innych ewentualnych zobowiązań. Inne istotne rzeczy to: forma prawna firmy, długość okresu istnienia firmy (prowadzenia działalności), majątek firmy, chęć użytkowania samochodu po okresie leasingu itp. Ważny jest też rodzaj leasingu (leasing z wysoką wartością końcową, leasing w normatywną wartością końcową).

3. Na jak długo wziąć leasing?

• Umowa leasingowa może być zawarta na okres od 2 do 5 lat.
• Okres, na jaki ma zostać zawarta umowa leasingowa uzależniona jest od kondycji finansowej klienta oraz od jego preferencji.

4. Dlaczego warto wziąć leasing?

Leasing jest korzystną ofertą finasowania zakupu samochodu, ponieważ:
• Leasing może uzyskać przedsiębiorca już od pierwszego dnia swojej działalności
• Dodatkowo rata leasingowa zmniejsza podstawę opodatkowania, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami jest kosztem uzyskania przychodu.
• Brak branżowych ograniczeń w zakresie finansowania oraz elastyczności przy spłacie zobowiązania, najczęściej dostosowanej do potrzeb i możliwości przedsiębiorcy.
• W przypadku przedsiębiorców istnieje możliwość odliczenia podatku VAT nawet dwukrotnie – podczas rozliczania czynszu inicjalnego lub rat leasingowych, a następnie podczas wykupu auta.
• Leasing samochodowy nie obniża zdolności kredytowej leasingobiorcy, bo nie jest traktowany, jako zobowiązanie finansowe,
• Leasing nie wymaga angażowania kapitału własnego,
• Proces zawierania umowy leasingowej jest stosunkowo prosty,
• Jako że samochód pozostaje własnością leasingodawcy, wymagania wobec leasingobiorcy, a dotyczące gwarancji, są stosunkowo niskie,
• Leasingobiorca może korzystać z korzystniejszych warunków umowy leasingowej w zakresie np. ubezpieczenia, co wynika z preferencyjnych stawek, które negocjuje leasingodawca z usługodawcami w wyniku podpisywania umów grupowych.
• Leasing jest najkorzystniejszy dla firm będących na pełnej bądź uproszczonej księgowości (KPiR) z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT.

5. Dlaczego leasing jest lepszy od kredytu?

• Przede wszystkim leasing nie obciąża zdolności kredytowej klienta, dlatego, jeśli klient planuje w późniejszym okresie inwestycje w swoim przedsiębiorstwie wymagające zaciągnięcia zobowiązania kredytowego, leasing nie jest brany wtedy pod uwagę w zobowiązaniach finansowych klienta.
• Umowy leasingu zawiera się zdecydowanie prościej niż umowy kredytowe, szybciej też firma może rozpocząć użytkowanie danego sprzętu. Ponadto leasing nie generuje konieczności posiadania przez firmę dużych środków własnych, które w innym przypadku byłyby niezbędne do tego, aby stać się właścicielem potrzebnego środka trwałego.
• Leasing jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla finansowania w formie kredytu, przede wszystkim ze względu na swoją elastyczność. Przewagą leasingu nad kredytem jest możliwość elastycznego kształtowania terminów. Dotyczy to nie tylko wysokości opłaty wstępnej i wartości rezydualnej, ale także wysokości obciążeń w ratach leasingowych w zależności np. od sezonowości przychodów firmy .
• Leasing daje też możliwość wliczenia całej raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu, a w przypadku kredytu w koszty wliczyć możemy jedynie odsetki. Oznacza to możliwość zmniejszenia płaconego podatku dochodowego zwłaszcza wtedy, gdy okres leasingu jest znacząco krótszy od okresu jego amortyzacji.

6. Kiedy odliczamy Vat od leasingu?

• VAT od leasingu klient odlicza od każdej raty leasingowej, a także od wpłaty własnej oraz od raty wykupowej.
• Przedsiębiorca, który zdecyduje się na leasing samochodu osobowego (o masie poniżej 3,5 tony) może odliczyć 50% lub 100% VAT od każdej raty leasingowej. Zależy to jednak od sposobu użytkowania pojazdu. Zgodnie z przepisami właściciel firmy odliczy:
•50% VAT – jeśli używa samochodu w tzw. systemie mieszanym, czyli zarówno na cele firmowe i prywatne,
•100% VAT – jeśli pojazd służy mu jedynie w działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że możliwość odliczenia pełnego VAT-u daje tylko spełnienie pewnych warunków, a mianowicie:
•zgłoszenie pojazdu na formularzu VAT-26 do właściwego urzędu skarbowego,
•prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT, jest to tzw. kilometrówka do VAT,
•wprowadzenie regulaminu użytkowania pojazdu wewnątrz firmy.

7. Co to jest wykup?

• Po zakończeniu umowy leasingu Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu za wartość końcową, określoną w umowie, i prawo do dalszego użytkowania przedmiotu leasingu na podstawie zawartej z Finansującym umowy leasingu.
• Wartość rezydualna, czyli wartość końcowa (wykupu) w leasingu jest to kwota wnoszona przez leasingobiorcę na rzecz finansowego, która stanowi cenę wykupu przedmiotu leasingu wraz z prawem własności do niego. Zasadniczo opłata ta wnoszona jest po zakończeniu czasu trwania umowy leasingowej.
• Wartość końcowa to przewidywana wartość przedmiotu leasingu po okresie jego użyteczności. Wartość rezydualna może być ustalana procentowo lub być zawarta w harmonogramie spłat rat leasingowych. Według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wartość rezydualna uwarunkowana jest odpisami amortyzacyjnymi dokonywanymi od wartości kosztu nabycia przedmiotu leasingu.

8. Co w przypadku kradzieży auta?

• Jeżeli po wydaniu Korzystającemu przedmiot leasingu uległ on całkowitemu zniszczeniu albo został Korzystającemu skradziony, umowa leasingu wygasa, o ile wystąpienie szkody zostało poświadczone stosownym dokumentem (decyzją o wypłacie odszkodowania lub odmowie wypłaty odszkodowania) przez zakład ubezpieczeń.
Następuje rozliczenie umowy leasingowej z polisy ubezpieczenia komunikacyjnego. Dodatkową ochronę przedsiębiorcy w przypadku kradzieży pojazdu daje ubezpieczenie GAP/RTI.

9. Czy mogę sprzedać auto w leasingu?

• Pojazd, który jest w leasingu można sprzedać. Trzeba jednak pamiętać, że leasingobiorca będzie musiał spłacić umowę leasingową i znaleźć nabywcę. Oznacza to, że osoba, która chce sprzedać pojazd w leasingu ma taką możliwość. Jeżeli zobowiązania wobec firmy leasingowej są zbliżone (większe lub równe) do wartości rynkowej, to można wystąpić o rozwiązanie umowy i jej wykupienie przez wskazaną przez zainteresowanego sprzedażą pojazdu firmę. Należy wziąć pod uwagę, że znalezienie nabywcy jest po stronie sprzedającego pojazd, a także to, że firma leasingowa nie wyda dokumentów do przerejestrowania pojazdu – oryginał faktury sprzedaży i kartę pojazdu, jeśli umowa leasingowa nie będzie spłacona.
• Należy również pamiętać, że aby poniesione opłaty leasingowe były kosztem pozyskania przychodu umowa musi trwać nie krócej niż 40 proc. okresu amortyzacji przedmiotu – dla samochodów jest to dwa lata. Przed upływem tego okresu firma leasingowa nie sprzeda pojazdu za wartość inną niż rynkowa, więc przerwanie umowy i wcześniejszy wykup za wartość pozostałych do zapłaty opłat nie jest możliwa i nieopłacalna dla klienta. W każdym momencie trwania takiej umowy można scedować ją na innego leasingobiorcę. Jeśli taka firma się znajdzie, to o cesję wnioskuje się wspólnie, a wymagane dokumenty składa kandydat na nowego leasingobiorcę.

10. Czy możliwy jest leasing bez wkładu własnego?

• Klient ma prawo nie wnosić wkładu własnego do leasing, wtedy jednak musi się liczyć z procedurą standardową w kwestii dokumentacji do wniosku leasingowego. Oznacza to, że klient poza dokumentem NIP, regon, EDG lub KRS, dwa dokumenty tożsamości osób reprezentujących firmę oraz wniosek leasingowy, będzie zobligowany dostarczyć dokumenty finansowe firmy.
• Może zdarzyć się również, że z uwagi na długość istnienia firmy oraz jej sytuacji finansowej firmy Bank nie wyrazi zgody na zerowy wkład własny w leasingu.

11. Kiedy leasing może zabrać auto?

Finansujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku:
a) istotnego naruszenia przez Korzystającego warunków umowy leasingu lub OWUL,
b) opóźnienia z zapłatą zakładowi ubezpieczeń należności z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC, NNW, AC albo opóźnienia z zawarciem umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu, jeżeli umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu zawarł Korzystający,
c) opóźnienia Korzystającego z zapłatą przynajmniej jednej opłaty leasingowej, jeżeli pomimo pisemnego wyznaczenia przez Finansującego dodatkowego terminu do zapłaty zaległości, Korzystający nie dokona spłaty całego zadłużenia (wraz z należnymi opłatami windykacyjnymi oraz odsetkami karnymi w wysokości podwójnych odsetek ustawowych),
d) pogorszenia się sytuacji finansowej Korzystającego, w takim stopniu, że zagrożone będą interesy Finansującego,
e) zaistnienia przesłanek do wypowiedzenia jakiejkolwiek innej umowy leasingu zawartej przez Korzystającego z Finansującym,
f) gdy pomimo pisemnego upomnienia przez Finansującego Korzystający używa przedmiotu leasingu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta, zmienia jego przeznaczenie, miejsce użytkowania lub oddaje osobie trzeciej do używania bez zgody Finansującego, albo nie usuwa zmian w przedmiocie leasingu poczynionych bez zgody Finansującego,
g) Korzystający zaniedbuje przedmiot leasingu w sposób narażający go na utratę, uszkodzenie lub przedwczesne zużycie.

W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu, Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu leasingu Dealerowi, który wydał mu przedmiot leasingu przy zawarciu umowy albo innemu podmiotowi wskazanemu przez Finansującego.

Zajrzyj na naszą stronę i skontaktuj się z naszym doradcą, aby ustalił, który model jest właśnie dla Ciebie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here