LoveSEATOWE

Łódź, dnia 1.02.2019r.
Regulamin Konkursu „#LoveSEATOWE”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „#LoveSEATOWE” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu pod nazwą „LoveSEATOWE” („Konkurs”) jest ŁÓDŹ JTB SP ZOO SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 38 A, wpisany do XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod numerem 0000402511, posiadający NIP 9471980675 („Organizator”), będący właścicielem Autoryzowanego Salonu Dealerskiego SEAT, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 36/38 A
3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL www.instagram.com (dalej „Serwis Instagram”) oraz w ramach portalu społecznościowego Facebook pod adresem URL www.facbook.com (dalej „Serwis Facebook”).
6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook.
7. Konkurs trwa od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. Zgłoszenia prac przyjmowane są od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. Ogłoszenie zwycięzcy Nagrody Głównej nastąpi do 4 marca 2019 r.
8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zrobienie zdjęcia lub kolażu zdjęć, w restauracji Farina Bianco w Łodzi, na którym widoczny jest SEAT Ibiza i zamieszczenie go w Serwisie Instagram lub Facebook z wykorzystaniem znacznika składającego się ze słowa “LoveSEATOWE” poprzedzonego znakiem “#” i oznaczeniem w poście profilu “@Bednarek_auto” w Serwisie Instagram lub „@Bednarek.Lodz” w Serwisie Facebook. Uczestnik powinien być obserwatorem profilu “@Bednarek_auto” w Serwisie Instagram lub „@Bednarek.Lodz” w Serwisie Facebook.
4. Dostarczając materiał graficzny lub filmowy, Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do danych materiałów graficznych lub filmowych.
5. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
6. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.
7. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego jednak ilość polubień zdjęcia nie sumuje się.
8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram lub Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda I główna – Samochód na Weekend z pełnym bakiem lub Samochód do ślubu wraz z kierowcą na terenie województwa łódzkiego o wartości 1500zł zł brutto / sztuka.
b. Nagroda II – nagrody rzeczowe w postaci walizki podróżnej, książki „Piekło Dakaru” z autografem Krzysztofa Hołowczyca oraz „Kolacja w ciemności VIP” w restauracji Farina Bianco o wartości 820 zł brutto / sztuka.
c. Nagroda III – nagrody rzeczowe w postaci walizki podróżnej, książki „Piekło Dakaru” z autografem Krzysztofa Hołowczyca oraz voucher do restauracji Farina Bianco 500zł zł brutto / sztuka.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród w toku trwania Konkursu.
3. Sposób wydania Nagrody Organizator uzgodni ze Zwycięzcą. W tym celu, niezwłocznie po wyłonieniu Zwycięzcy, lecz nie później, niż do dnia 30.03.2019r., Organizator skontaktuje się z nimi z wykorzystaniem Serwisu Instagram bądź Serwisu Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą.

§ 4. Wyniki konkursu

1. O wygranej zadecyduje największa ilość uzyskanych pod zdjęciem uczestnika polubień o ile uczestnik spełni wszystkie wymagania konkursowe zawarte w pkt. §2.3.
– nagrodę I główną otrzymuje osoba z największą ilością polubień pod swoim zdjęciem;
– nagrodę II otrzymuje osoba, która zdobyła drugą w kolejności liczbę polubień pod swoim zdjęciem;
– nagrodę III otrzymuje osoba, która zdobyła trzecią w kolejności liczbę polubień pod swoim zdjęciem;
W przypadku identycznej ilości polubień najciekawsze prace zostaną wybrane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Lista zwycięzców będzie ogłaszana na profilach społecznościowych Bednarek – na Facebooku oraz Instagramie.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: www.bednarek.com.pl/blog oraz na profilach społecznościowych Bednarek – na Facebooku i Instagramie.
7. Nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez nadanie przesyłki poleconej lub kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 31 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. W przypadku Nagrody Głównej Organizatorowi przysługuje prawo do wysłania nagrody w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia Konkursu. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
9. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4, 5. na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora b) kanałach social media należących do Organizatora c) w materiałach mailingowych do bazy klientów Organizatora
10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika Serwisu społecznościowego w celu potwierdzenia daty i sposobu odebrania nagrody.
11. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce, ani zamieniać ich na inne nagrody.
12. W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanych nagród.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie i ewentualnego dostarczenia nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (wyrażenie zgody następuje poprzez przystąpienie do uczestnictwa w konkursie).
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Bednarek, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, kurierskie i pocztowe, a także wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zakończenia konkursu, a następnie przechowywane przez czas niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 31 marca 2019 r.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – “Konkurs #LoveSEATOWE”.
3. Reklamacja powinna zawierać: a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu b. dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.
5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.
6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji.
§ 7. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.

§ 8. Regulamin

1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora, w restauracji Farina Bianco oraz na jego stronie internetowej – pod adresem www.bednarek.com.pl/blog/loveseatowe
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.bednarek.com.pl/blog/loveseatowe
5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: marketing@bednarek.com.pl
6. Korzystając z hashtagu „#LoveSEATOWE” w Serwisie Facebook lub Serwisie Instagram Uczestnik jednocześnie akceptuje regulamin konkursu.

§ 9. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 6 Regulaminu.